ضریب پوآسون

ضریب پوآسون :

وقتی‌که یک جسم در یک راستای خاص ( مثلاً x ) تحت یک نیرو قرار گیرد این نیرو باعث تغییر شکل جسم در این راستا می‌شود . اما علاوه بر این معمولاً در راستای جانبی نیز این تغییر بعد ایجاد می‌گردد . مقدار نسبت کرنش ایجادشده در راستای جانبی به کرنش ایجادشده در راستای طولی ( هم‌راستا با جهت نیرو ) ضرب‌در منفی یک ، با ضریبی به نام ضریب پوآسون نمایش داده می‌شود . این مقدار بین ۰٫۵ > V > 1- می‌باشد . اما عملاً در محدوده‌ی ۰٫۵ >  V  > 0 می‌باشد . اگر ضریب پوآسون برای یک ماده برابر صفر باشد مفهوم این است که در اثر اعمال بار در راستای جانبی هیچ کرنشی در ماده ایجاد نمی‌گردد . و اگر این مقدار برابر ۰٫۵ باشد مفهوم این است که در اثر اعمال بار مقدار تغییر حجم ایجادشده ماده در اثر کرنش در  راستای محوری با مقدار تغییر حجم در راستای مخالف آن در اثر کرنش‌های جانبی خنثی‌شده و عملاً حجم ماده همیشه در اثر اعمال بار مقدار ثابتی است .

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: