ضریب rigid Zone factor (ناحیه صلب انتهایی)

ضریب rigid Zone factor (ناحیه صلب انتهایی)

ضریب rigid Zone برای است که در مدلسازی با استفاده از المان Beam، آکس به آکس ستون‌ها ملاک بوده ولی در عمل این طول کمتر است. اگر ۱ بدهید طول خالص و اگر صفر داده شود طول آکس به آکس در نظر گرفته خواهد شد. طبق توصیه FEMA451 و راهنمای برنامه، مقدار ۰٫۵ مناسب است. البته این ضریب در قاب‌های گیردار مهم می‌باشد. در این حالت ۵۰% بخشی از تیر و ستون که تداخل دارند بصورت صلب تعریف شده و طول آکس به آکس کمتر می‌شود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: