طراحی آرماتور پانچ در پی های نواری

طراحی آرماتور پانچ در پی های نواری

در طراحی پی های نواری یکی از کنترل های الزامی، کنترل برش پانچ می باشد. نرم افزار SAFE نیز قابلیت انجام این کنترل را دارد. در بعضی مواقع این کنترل جوابگوی تلاش های وارده نبوده و برای رفع آن می توان یکی از موارد زیر را در نظر گرفت:

افزایش ضخامت پی
افزایش مقاومت فشاری بتن مصرفی
استفاده از آرماتور برش پانچ

در ببین سه روش فوق، برخی استفاده از آرماتور برش پانچ را در اولویت اول قرار میدهند. البته برای استفاده از این روش محدودیت هایی نیز توسط آیین نامه ACI318-14 مقرر گردیده است که هدف این پست نمی باشد.
وقتی آرماتور برشی در پی نواری توسط مهندس محاسب طراحی می شود باید به این نکته توجه کافی داشته باشد که محیط بحرانی برش پانچ جدید (خط قرمز در شکل ۱ ) در داخل محدوده پی قرار گیرد. در این صورت طرح آرماتور برش پانچ مناسب و عملکرد مد نظر آیین نامه به خوبی اقناع می گردد.
اما چنانچه طول شاخه های آرماتور برش پانچ زیاد باشد، احتمالا محیط برش بحرانی جدید در محدودیت پی قرار نگیرد. این مورد در شکل ۲ نمایش داده شده است. این طرح صحیح نیست و باید حتماً در طرح بازنگری صورت گیرد.

چنانچه طول شاخه های آرماتور برش پانچ زیاد باشد مشکل گفته شده همانند شکل ۲ به وجود خواهد آمد و اجازه استفاده از این حالت را نخواهیم داشت. برای رفع این مشکل یا باید عرض نوارهای پی را افزایش داده که خط قرمز موجود در شکل های زیر در محدوده پی قرار گیرد (که این روش اصلا به صرفه نیست) و یا اینکه به صورت موضعی همانند شکل ۳ عرض پی نواری را افزایش داده تا خط قرمز در محدوده داخل پی قرار گیرد.

مهندسین محاسب در صورت استفاده از این روش باید حتماً به این نکته بسیار مهم توجه نمایند. متاسفانه برخی بدون توجه به این نکته طرح آرماتور برش پانچ ارائه می دهند که صحیح نیست.

منیع: @costbook احمدرضا جعفری

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: