طراحی آرماتور پانچ 

طراحی آرماتور پانچ 

تناسب بندی ابعاد پی نواری برای طراحی آرماتور پانچ

در طراحی پی‌های نواری یکی از کنترل‌های الزامی، کنترل برش پانچ است. نرم‌افزار SAFE نیز قابلیت انجام این کنترل را  دارد. در بعضی مواقع این کنترل جوابگوی تلاش‌های وارده نبوده و برای رفع آن می‌توان یکی از موارد زیر را در نظر گرفت:

✔️ افزایش ضخامت پی

✔️ افزایش مقاومت فشاری بتن مصرفی

✔️ استفاده از آرماتور برش پانچ

در ببین سه روش فوق، برخی استفاده از آرماتور برش پانچ را در اولویت اول قرار می‌دهند. البته برای استفاده از این روش محدودیت‌هایی نیز توسط آیین‌نامه ACI318 مقرر گردیده است که ازجمله مهم‌ترین آن می‌توان به ضابطه Vs≤۲Vc اشاره کرد.

چنانچه آرماتور برشی در پی نواری توسط مهندس محاسب طراحی گردد، باید به این نکته توجه شود که محیط بحرانی برش پانچ جدید (خط قرمز در شکل ۱) در داخل محدوده پی قرار گیرد. در این صورت طرح آرماتور برش پانچ مناسب و عملکرد مدنظر آیین‌نامه اقناع می‌گردد.

اما چنانچه طول ساق آرماتور برش پانچ زیاد باشد، احتمالاً محیط برش بحرانی جدید در محدودیت پی قرار نمی‌گیرد. این مورد در شکل ۲ نمایش داده شده است. در این حالت تناسب بندی ابعاد پی نواری مناسب نبوده و باید حتماً در طرح بازنگری صورت گیرد. در غیر این صورت نمی‌توان افزایش ظرفیت برشی پی متصور شد.

چنانچه طول شاخه‌های آرماتور برش پانچ زیاد باشد مشکل گفته شده همانند شکل ۲ به وجود خواهد آمد و اجازه استفاده از این حالت وجود ندارد. برای رفع این مشکل یا باید عرض نوارهای پی را افزایش داده که خط قرمز موجود در شکل‌های زیر در محدوده پی قرار گیرد (که این روش اصلاً به‌صرفه نیست) و یا اینکه به‌صورت موضعی همانند شکل ۳ عرض پی نواری را افزایش داده تا خط قرمز در محدوده داخل پی قرار گیرد.

مهندسین محاسب در صورت استفاده از این روش باید حتماً به این نکته بسیار مهم توجه نمایند در غیر این صورت افزایش مقاومت برش پانچ در پایه ستون با مشکلاتی همراه خواهد شد.

 

منبع: کانال مهندس سلطان آبادی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: