طراحی اتصالات فولادی -Etabs

انجام محاسبات سازه ها فولادی
طراحی اتصالات و نقشه های اجرایی سازه های فولادی

مهندس علیرضا خویه
کارشناس ارشد زلزله
شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: