طراحی اتصال گیردار تقویت نشده جوشی WUF-W

طراحی اتصال گیردار تقویت نشده جوشی WUF-W

در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهای تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان از نوع متوسط است. در نتیجه باید اتصال گیردار ضوابط مربوط به شکل پذیری متوسط را ارضا کند. اتصال گیردار تقویت نشده جوشی   WUF-Wدر  قاب های خمشی متوسط و ویژه قابل استفاده است.

 

 

از این لینک می توانید نمونه کامل طراحی اتصال گیردار تقویت نشده جوشی را دریافت کنید.

 

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: