طراحی تحت بار دینامیکی در SAFE

اینکه نرم افزار سیف قابلیت طراحی برای بارهای دینامیکی را ندارد صحیح نیست. بلکه مشکل انجام تحلیل غیر خطی برای حذف تنش کششی است. به عبارتی در صورتی که در زیر فنداسیون تنش کششی داشته باشید دیگر استفاده از تحلیل دینامیکی صحیح نیست.

اگر ساده تر بخوایم قضیه را بیان کنیم، در نرم افزار SAFE بارهای دینامیکی قابلیت انجام تحلیل غیر خطی برای حذف کشش را ندارند و مشکل اصلی فقط همین مسئله است.

لذا برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ترکیب بار ۰٫۹D+-E را در نرم افزار سیف تهیه کنید. E بار زلزله استاتیکی است که از ETABS به SAFE منتقل شده است.
۲- با استفاده از ترکیب بار های ساخته شده در مرحله قبل تنش زیر فنداسیون را در SAFE کنترل کنید. اگر هیچ جای فنداسیون تنش کششی نداشته باشید (تنش با علامت مثبت نداشته باشید) یعنی نیازی به انجام تحلیل غیر خطی برای حذف کشش ندارید و استفاده از حالات بار دینامیکی برای طراحی فنداسیون مشکلی نخواهد داشت. توجه کنید در این حالت نیازی به معرفی ترکیب بارهای غیر خطی برای حذف کشش نحواهید داشت!
۳- اگر کنترل انجام شده در بند ۲ منجر به نمایش تنش کششی در زیر فنداسیون شد (تنش با علامت مثبت در SAFE2014 مشاهده شود) باید حتما از تحلیل غیر خطی برای حذف کشش استفاده شود که دیگر استفاده از حالات بار دینامیکی صحیح نخواهد بود. در این حالت برای طراحی باید از حالات بار استاتیکی استفاده شود.
۴- در صورتی که استفاده از حالات بار استاتیکی برای طراحی فنداسیون الزامی باشد، باید در ETABS تمامی ضرائب مربوط به حالات بار استاتیکی نظیر C،K و Aj به طور دقیق محاسبه و معرفی شود.

 

منبع:@costbook

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: