طراحی ساختمان هایی با اهمیت زیاد و خیلی زیاد

طراحی ساختمان هایی با اهمیت زیاد و خیلی زیاد

طبق بند ۱-۱ استاندارد ۲۸۰۰، ساختمان‌های با “اهمیت زیاد” در اثر زلزله طرح، آسیب عمده نبینند، به‌طوری که در زمان کوتاهی قابل مرمت باشند. بدین معنی که بایستی دارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر ساختمان‌ها باشند. در این راستا ضوابطی برای این ساختمان‌ها در نظر گرفته می‌شود که این هدف محقق شود. در ادامه به برخی از این ضوابط اشاره می‌شود.
۱- طبق بند ۱-۱ استاندارد ۲۸۰۰: کلیه ساختمان‌های بلندتر از ۵۰متر و یا بیشتراز ۱۵طبقه و نیز کلیه ساختمان‌های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد در اثر زلزله بهره‌برداری آسیبی نبینند و قابلیت بهره برداری خود را حفظ نمایند.
۲- بند ۱-۴-۱ استاندارد ۲۸۰۰: در ساختمانهـای با بیش تر از هشت طبقه و یا ساختمان‌های با اهمیت “خیلی زیاد” و “زیاد” با هر تعداد طبقه، عرض درزانقطاع باید با استفاده از ضابطه بند (۳-۵-۶) تعیین شود.
۳- بند ۲-۵-۲ استاندارد ۲۸۰۰: استفاده از طیف ویژه ساختگاه برای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد و زیاد که بر روی زمین‌های غیر از نوع I، II وIII ساخته می‌شوند، الزامی است.
۴- مهمترین بخش ۲۸۰۰ برای ساختمان‌های با اهمیت زیاد، اعمال ضریب اهمیت I در نیروی زلزله بوده که با این کار به نوعی مقدار ضریب رفتار تا ۳۰% کاهش داده می‌شود (R/I).
۵- اگر به محدودیت‌های جدول ۳-۴ دقت کنید، استفاده از برخی سیستم‌های با عملکرد پایین (سیستم‌های با شکل‌پذیری معمولی)، برای این ساختمان‌ها ممنوع است.
۶- بند ۳-۵-۳ محدودیت‌هایی را برای محاسبه تغییرمکان نسبی در نظر می‌گیرد.
۷- در فصل چهارم ۲۸۰۰، اجزای غیرسازه‌ای برای این سازه‌ها بایستی طراحی شوند.
۸- طبق فصل ششم ۲۸۰۰، مطالعات ژئوتکنیکی برای این سازه‌ها اجباری است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: