طراحی سقف کامپوزیت به روش LRFD

طراحی سقف کامپوزیت به روش LRFD

طراحی سقف کامپوزیت به روش LRFD

هنگامی که دال بتنی سقف توسط تیر های فولادی تحمل شود و هیچگونه اتصالی برای انتقال برش بین دال بتنی و تیر فولادی وجود نداشته باشد، در این صورت دال بتنی و تیر فولادی به صورت غیر مرکب رفتار می نمایند در عملکرد غیر مرکب دال بتنی و تیر فولادی هر یک به صورت جداگانه سهمی در تحمل بار های خارجی بر عهده خواهند داشت.

در سال های اخیر استفاده از تیر های مرکب که در آنها تیر فولادی و دال بتنی با وسایل و تمهیدات مناسب بیکدیگر متصل می شوند رواج زیادی یافته است. تیر هایی که عملکرد دال بتن آرمه با تیر فولادی به صورت توامان است دارای ظرفیت باربری بیش از ۳۰ درصد تیر های مشابه با عملکرد غیر مرکب است.

از این لینک می توانید جزئیات کامل طراحی سقف مرکب به روش LRFD را دریافت کنید.


طراحی سازه های فولادی به روش LRFD

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: