فایل آموزشی طراحی سقف وافل

فایل آموزشی طراحی سقف وافل

فایل جامع و بسیار مفید در زمینه طراحی سقف های وافل Waffle slab

نویسنده: عبدالمهدی عباسی

 

 

Waffle_Tutorials_[Etabs-SAP.ir].zip
  •  Waffle_Tutorials_[Etabs-SAP.ir].zip
  •  ۱۰٫۵ مگابایت

 

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات و ملاحظات مهم در طراحی سقف های وافل
مقدمه
اجزای مختلف یک سقف وافل
نگاهی به مدلهای رایانه ای موردنیاز
فایل ها و محاسبات مورد نیاز
روند پیشنهادی جهت مدلسازی و طراحی
نکات مهم در مدلسازی دال های وافل
ضرایب ترک خوردگی المان ها
کنترل برش در دال
ستون های ثقلی (غیر باربر لرزه ای) و شکل پذیری اتصال
کنترل تغییرشکل سرویس کف (افت کف یا خیز)
کنترل ارتعاش کف
سایر ملاحظات خدمت پذیری
نکات تکمیلی
مش بندی و ترسیم المان ها
دیافراگم: صلب یا نیمه صلب؟
دیوار باربر یا قاب ساده؟
تیر یا دال؟
معادل سازی دال وافل با دال تخت برای نسخه های قدیمی  ETABS
طراحی دیافراگم
مقدمه
نحوه محاسبه توزیع بار جانبی
محاسبه نیروهای داخلی اجزای دیافراگم
جزییات و الزامات میلگردگذاری
– میلگردگذاری یالها
– میلگردگذاری برشی دیافراگم
میلگردگذاری مربوط به انتقال برش
میلگردگذاری مورد نیاز مربوط به برون محوری نیروهای جمع کننده

میلگردگذاری جمع کننده ها
دیوارهای سازه ای
دیوارهای سازهای: کلیات
جزییات بندی دیوارهای سازهای
ملاحظات ابعادی
میلگردهای عمودی و افقی
تنگها، رکابیها و خاموتها
فصل دوم کاربرد نرم افزار ETABSو SAFEدر طراحی دال وافل: دالدیوار
مقدمه
مدلسازی اولیه سازه در برنامه  ETABS
– انتخاب واحد و آیین نامه
تعریف خطوط راهنما
تعریف مشخصات مصالح
تعریف مقاطع قاب (تیر و ستون)
تعریف مقطع دیوار برشی
تعریف دال وافل و دال توپر
تعریف الگوهای بار
Mass Source تعریف
تعریف تنظیمات پی دلتا
معرفی حالات بارگذاری
تعریف ترکیبات بارگذاری
ترسیم اعضا
بارگذاری اعضا
کنترل های سرویس: خیز
وارد کردن کف طبقه مورد نظر از برنامه ETABSبه  SAFE
فراخوانی در برنامه  SAFE
کنترل های اولیه و اعمال ضرایب ترک خوردگی
تعریف حالات و ترکیبات بارگذاری مربوط به کنترل خیز آنی
تعریف حالات و ترکیبات بارگذاری مربوط به خیز دراز مدت
انجام تنظمیات تحلیل و مشخصات میلگردگذاری و مدول گسیختگی
انجام تحلیل و ارزیابی نتایج

طراحی و کنترل سیستم باربرجانبی
محاسبه پریود و ضریب زلزله
اعمال ضرایب ترک خوردگی اعضا
ارزیابی نامنظمی پیچشی و ضریب نامعینی
کنترل دریفت
تنظیمات طراحی دیوارهای برشی
تنظیمات نهایی مدلسازی و انجام تحلیل و طراحی
کنترل طراحی برای ضریب سختی دال ( اختیاری)
کنترل مستقل سازه در هر راستا برای دیوار های بالدار و حذف مشارکت ستون های ثقلی (اختیاری)
محاسبه میلگرد پیچشی تیرها
طراحی نهایی دال
تهیه خروجی از ETABSبرای طراحی دال در  SAFE
انجام تنظیمات مدلسازی و ضرایب ترک خوردگی
کنترل کفایت اندازه نواحی توپر اطراف ستون ها و دیوارها برای برش یکطرفه
تعریف نوارهای طراحی
انجام فرایند تحلیل و طراحی
کنترل برش دوجهته (برش پانچ)
کنترل های سرویس: ارتعاش
کنترل و طراحی اجزای دیافراگم
فایل موردنیاز برای کنترل و طراحی دیافراگم
کنترل برش دیافراگم
کنترل و طرح میلگردهای برش اصطکاکی (برش انتقالی)
کنترل و طراحی یال ها
طراحی جمع کننده ها
حداقل نقشههای اجرایی مورد نیاز
نکات مرتبط با طراحی سیستم های دال تیر

 

فایل ایتبس Etabs ، سیف و اتوکد یک سازه با سقف کوبیاکس، بابل دک

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: