فایل های آموزشی مهندسی عمران

دانلود رایگان فایل آموزشی عمرانی – حامد احمدی(ETABS-SAFE)

عنوان

آخرین اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳۰۱

طراحی دال – روش مستقیم – مقایسه با SAFE

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۰۲

طراحی تیر دوسرگیردار – به کمک ETABS

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۰۳

طبقه نرم – ساختمان های تجاری

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۰۴

پی منفرد – مثال کتاب دکتر مستوفی‌نژاد

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۰۵

المان‌های سطح در ETABS

۰۱ / ۰۵ / ۱۳۹۱

۳۰۶

مروری بر طراحی دیوار برشی

۰۱ / ۰۸ / ۱۳۹۱

۳۰۷

مراحل طراحی پی در SAFE

۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱

۳۰۸

مراحل طراحی ساختمان‌های بتنی در ETABS

۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱

۳۰۹

مراحل طراحی ساختمان‌های فولادی در ETABS

۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۱

۳۱۰

مقاطع فولادی – نرم افزار Proper

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۱۱

تکنیک اصلاح عکس‌های اسکن شده

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۰

۳۱۲

نمونه دفترچه محاسبات (یک)

۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۱

آموزش خصوصی ایتبس Etabs
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: