محاسبه بار باد مطابق مبحث ۶ ویرایش ۹۸

محاسبه بار باد در مبحث ششم ویرایش سال ۹۸ تغییراتی داشته است که  الگوریتم زیر و مثال حل شده آن می تواند راهنمای مفیدی باشد
این مطلب از کانال دکتر مسعود حسین زاده اصل اقتباس شده است:


طبق مبحث ششم ویرایش ۹۸، در طراحی:
۱- دیوارهای محوطه
۲- بیلبوردها
۳- صفحات ایستا
و موارد مشابه، یکی از موارد مهم محاسبه نیروی باد میباشد. برای این اعضا بار باد بر اساس شکل پ-۶-۴-۵ از مبحث ششم محاسبه میشود. در شکل فوق خلاصه روابط جهت محاسبه نیروی باد این اعضا ترسیم شده است.

 

در این مثال یک نمونه محاسبه بار وارد بر تابلو محاسبه شده است (طبق مبحث ششم ویرایش ۹۸)

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: