مدلسازی چاله آسانسور در SAFE

مدلسازی چاله آسانسور و استخر در SAFE: در اینحالت، بخشی از شالوده به دلیل وجود چاله آسانسور یا استخر، دچار انقطاع شده و نباید پی را | به صورت یکسره مدل سازی نمود. طبق توصیه، در صورتی که عمق شالوده از عمق چاله بیشتر باشد، انتقال برش و لنگر بین این دو انجام شده و باید یک مقطع جداگانه برای المان سطحی پایین چاله آسانسور به ضخامتی برابر با ضخامت بتن این ناحیه مدل سازی شود. برنامه SAFE، به طور پیش فرض، عناصر سطحی را از بالا هم تراز می کند. بنابراین با این المان سطحی مربوط به چاله آسانسور را انتخاب نموده و از مسیر Assign menu> Slab Data > Vertical Offset، تراز کف چاله آسانسور و پایین شالوده را با هم یکی کنید. برای دیدن این موضوع اگر در حالت سه بعدی قرار گیرید، با تیک Extrude View می توانید تغییرات را ملاحظه نمایید.

در صورتیکه چاله آسانسور پایین تر از تراز پایین شالوده باشد، صرفا انتقال برش صورت میگیرد و انتقال لنگر نداریم. برای این حالت یک المان سطحی با ضخامتی برابر با ضخامت بتن پایین چاله آسانسور مدل شده و با انتخاب آن و استفاده از مسیر Assign menu > Slab Data > Edge Releases لنگر لبه آن را آزاد کنید.

@Alirezaei Channel NEHRP Seismic Design Technical Brief No.7: At elevator pits, the pit configuration should be reflected in the analysis model. Where the pit depth is less than the mat thickness, a reduced mat thickness should be used. For pits that extend below the mat foundation, a combination of reduced mat thickness and flexural releases should be used to reflect the pit configuration.

 

منبع : کانال دکترعلیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: