مدلسازی ۲ ساختمان با هم (multiple towers)

مدلسازی ۲ ساختمان با هم (multiple towers)

برای مدلسازی دو ساختمان در کنار هم و باهم در Etabs به دو نکته توجه کنید

۱- باید دیافراگم های متفاوت برای هر ساختمان تعریف کنید

۲- نیروهای زلزله را جداگانه حساب کنید و به صورت دستی به سازه وارد کنید از گزینه های خودکار اعمال نیروی زلزله استفاده نکنید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: