مراحل انجام تحلیل IDA و نتایج آن

مراحل انجام تحلیل IDA و نتایج آن

در روش مهندسی زلزله بر اساس عملکرد برای ارزیابی سازه و تعیین عملکرد آن، نیاز به تعیین ظرفیت و نیاز لرزهای میباشد. برای این منظور بایستی از روش تحلیلی استفاده شود که در آن بتوان رفتار سازه و اجزاء آن و همچنین حرکات ناشی از زمین لرزه را به خوبی مدل کرد. از تحلیل IDA که مبنای آن انجام آنالیزهای دینامیکی غیرخطی با استفاده از مجموعه ای از رکوردهای مقیاس شده می باشد استفاده شده است.
این روش تحلیل برای اهداف مختلفی انجام میشود. بعضی ازکاربردهای این روش عبارت است از:
-۱ درک رفتار سازه تحت زلزله های بسیار شدید و نادر
۲- به دست آوردن درک بهتر از تغییرات پاسخ سازه با افزایش شدت لرزش زمین (تغییرات در الگوی تغییرشکل های حداکثر در ارتفاع سازه، آغاز روند کاهش سختی و مقاومت با در نظرگرفتن الگو و شدت آنها و … )
-۳ دست یابی به تخمین هایی از ظرفیت دینامیکیک لی سیستم
۴- تعیین محدوده پاسخ یا تقاضا در برابر محدوده پتانسیل لرزش زمین
-۵ به دست آوردن نرخ بازگشت سالیانه خسارت و عملکرد

مراحل انجام آنالیز IDA نیزبدین صورت می باشد:
-۱ انتخاب مبنای اندازه گیری خسارت  (DM) مانند تغییرمکان حداکثر بامθroof یا تغییرمکان حداکثرطبقات{θn,…,θ۲,θ۱}max= θmax (n: تعداد طبقات سازه) و نیز انتخاب مبنای اندازه گیری شدت زلزله (IM) مانند بیشینه شتاب لرزش زمین (PGA) یا شتاب طیفی برای مود اول به ازای میرایی مورد نظر ),۵(% =ξ TS1 a .
-۲ انتخاب یک روش مناسب برای به مقیاس درآوردن رکوردهای انتخابی.
-۳ انتخاب یک مبنای درست و دقیق برای میانیابی نقاط.
-۴ استفاده از یک مبنای مناسب برای خلاصه سازی مجموعه رکوردها
-۵ تعریف شاخصهای هر سطح عملکرد.
-۶ استفاده از پاسخها جهت بررسی رفتار سیستم و نیز بررسی ارتباط بین منحنی ظرفیت (SPO) و (IDA)

منبع:مجموعه مقالات دکتر فرهاد دانشجو

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: