مقاومت مشخصه بتن (Strength of concrete)

مقاومت مشخصه بتن (Strength of concrete) معمولا در سن ۲۸ روز برای نمونه‌های مکعبی (cube) یا استوانه‌ای (cylinder) اندازه‌گیری می‌شود. مقاومت بتن در مدت زمان بعد از ساخت آن افزایش می‌یابد. رسیدن به مقاومت ۱۰۰% در مدت زمان زیاد و به کندی صورت میگیرد ولی در سن ۲۸ روز بتن تقریباً به ۹۹% مقاومت خود می‌رسد.

 

سن             درصد مقاومت

۱ روزه          ۱۶%

۳ روزه         ۴۰%

۷ روزه         ۶۵%

۱۴ روزه       ۹۰%

۲۸ روزه       ۹۹%

 

همانطور که از درصد‌های بالا پیداست، بتن در روز اول به ۱۶% مقاومت خود می‌رسد. در سه روز اول به ۴۰% و در ۲۸ روز به ۹۹% مقاومت خواهد رسید. بنابراین سرعت بدست آوردن مقاومت بتن در روزهای اول سریعتری است. بعد از سن ۲۸ روزگی، بدست آوردن مقاومت بیشتر با کندی زیادی همراه است. بعد از ۱۴ روز، تا ۲۸ روز، بتن تنها ۹% افزایش مقاومت نشان می‌دهد و نرخ افزایش مقاومت کاهش می‌یابد. فرض بر این است که بتن در مدت زمان یک تا دو سال به مقاومت نهایی خود می‌رسد. لیکن به سبب اینکه مقاومت بتن در سن ۲۸ روزگی به میزان خیلی زیادی به مقاومت نهایی بتن نزدیک است، نیازی نیست که برای ۱% مقاومت باقی مانده یک سال صبر کنیم و آیین‌نامه‌های طراحی مقاومت بتن در سن ۲۸ روزگی را ملاک قرار می‌دهند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: