میزان پرت میلگرد

در پروژه های بزرگ میلگردها را بندیل ببندید و با استفاده از کفی وارد پروژه می کنند، حالا نکته ای که وجود دارد این است که وزن بندیل ها حدود دو تن است. کفی که این بندیل ها را حمل می کند ظرفیت حمل آن بیست و چهار تن است، در هر کفی که میلگرد را جابجا می کند دوازده تا بندیل دو تنی جا می شود

همه ما اصولا قبول داریم که میزان پرت میلگرد پنج درصد است، یعنی به ازای هر یک کیلوگرم آرماتوربندی پنج درصد باید پرت کار را لحاظ کنید؛ اما آیا می توان درصد پرت میلگرد را کمتر در نظر گرفت؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر در قرارداد شما در پایان کار، زمانی که پیمانکار آرماتوربندی خودش را کرده است و آرماتوربندی او تمام شده است یک تعداد میلگرد می ماند که پرت آخر کار است، اگر آن پرت آخری که در پایان کار می ماند به پیمانکار داده شود و پیمانکار، پرت ها را به عنوان ضایعات بفروش رساند مقدار پرت میلگرد کمتر از پنج درصد است، چرا؟ به دلیل آنکه در قرارداد آورده شده است پرت میلگرد پنج درصد است اما یک مقداری در پایان کار باقی می ماند که به پیمانکار داده می شود که بفروشد، پس باید از پرت کلی خودمان آن میزانی که باقی مانده است را کسر کنیم.

حالا این میزان چقدر است؟ حدوداً یک و نیم درصد یا یک ممیّز بیست و پنج دهم درصد، پس اگر میلگردهایی که در پایان کار به عنوان پرت باقی می ماند را پیمانکار با خودش ببرد شما می گویید پنج درصد پرت اصلی منها یک ممیّز بیست و پنج صدم درصد، عددی که باقی می ماند به عنوان پرت میلگرد شماست که ممیّز صفر سیصد و هفتاد و پنج ده هزارم به عنوان پرت میلگرد باید در نظر گفته شود. حالا یک نکته ای، اگر آن میلگردهایی که در پایان کار به عنوان پرت باقی می ماند به کارفرما تحویل داده شود همان پنج درصد را به عنوان پرت در نظر می گیرید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: