نقشه اجرایی سازه ۵ طبقه بتنی

نقشه اجرایی سازه ۵ طبقه بتنی

 

نقشه اجرایی سازه ۵ طبقه بتنی 

سازه ۵ طبقه بتنی در راستای شزقی -غربی دارای سیستم قاب خمشی متوسط و در راستای شمالی جنوبی دارای سیستم دیوار برشی متوسط می باشد.

 

 

سازه در کرمان A=0.35

 

 

مقاومت باربری خاک برابر با ۱٫۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و خاک نوع III  

ضریب عکس العمل خاک برابر با ۸/۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب

 

 

 

از این لینک میتوانید فایل کد نقشه اجرایی را دریافت کنید

 

از این لینک میتوانید فایل PDF نقشه اجرایی را دریافت کنید.

 

 

 


 

دانلود نقشه اجرایی سازه ۵ طبقه بتنی

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: