نمونه تمرین بهسازی لرزه ای سازه ها

۱- در انجام یک مطالعه تحلیل خطر برای یک سایت صنعتی واقع بر روی خاک تیپ ۲، حداکثر شتاب  حرکت زمین
برای ۱۰% احتمال فراگذشت در ۵۰ سال، برابر g 39.0 و برای ۲% احتمال فراگذشت در ۵۰ سال، برابر g 59.0 تعیتین
شده است. با استفاده از دو رکورد زلزله داده شده قبلی که به ۵۹٫۰=PGA مقیتاس شتده استت، طیف های شتاب  و
سرعت محاسبه شده و شتا طیفی در پریود ۲٫۰ ثانیه )Ss(و سرعت طیفی در پریود ۰٫۱ ثانیه )که با تقسیم بر ۳۰ برابر
با S1 میگردد(، تعیین شود. سپس با استفاده از آیین نامه بهسازی ۳۶۰ نسبت به تعیین طیفهای طراحی برای دوره های
بازگشت ۲۴۷۵ سال و ۴۷۵ سال اقدام نمایید. در نهایت طیف ۴۷۵ ساله را با طیف طراحی استاندارد ۲۸۰۰ برای ختاکی
تیپ ۲ ، شدت ۳۵٫۰=A ، و ضریب اهمیت ۱ مقایسه نمایید. برای یک سازه با پریود ۵٫۱ ثانیه مقادیر شتا طیفی دو
طیف تولید شده را بررسی کنید. ۲- برای انجام مطالعات آسیب پذیری یک ساختمان بتنی تعدادی کر بتنی اخذ شده است که مشخصات آنهتا در لیست
پیوست ارائه شده اند. با فرض آنکه قطر نمونه ها ۵ سانتیمتر بوده و نیز مواردی چون مرطو بودن ، وجتود میلگترد در
برخی نمونه ها، و آسیب دیدگی نمونه های تهیه شده در حین نمونه برداری وجود داشته باشد، نسبت به تعیین مقاومت
حد انتظار و مقاومت کران پائین بتن و COV نمونه گیری اننجام شده قدام نمائید.

برای حل تمرین اول از نرم افزار SeismoSignal استفاده می شود:


دانلود حل در ادامه مطلب

دریافت فایل
عنوان: تمرین حل شده ی بهسازی لرزه ای سازه ها
حجم: ۱٫۹ مگابایت
توضیحات: تمرین حل شده ی بهسازی لرزه ای سازه ها

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: