نکات تیر پیوند (تیر فیوز)

جزییات مهاربند واگرا که بایستی در طراحی نظارت و اجرا مد نظر قرار بگیرد:

تیر پیوند عضو پلاستیک هست پس هرگونه برشکاری و جوشکاری در ناحیه پیوند به جز سخت کننده جان ممنوع می باشد.

عضو مهاربندی و تیر خارج ناحیه پیوند باید برای حداکثر نیرو طراحی شود تا در طی زلزله در محدوده الاستیک باقی بماند.

از عدم کمانش ورق های اتصال باید اطمینان حاصل کرد.

دوران تیر پیوند باید کنترل شود.

سخت کننده های انتهایی باید دوبل (دو طرف تیر) اجرا شود.

سخت کننده میانی بایستی با دقت بالایی طراحی و اجرا شود.

از عدم چسبیدن بتن دال به جان تیر پیوند باید اطمینان حاصل کرد.

با دتایل مناسب بایستی از کمانش خارج محور تیر پیوند و تیر خارج پیوند جلوگیری کرد.

عضو مهاربندی از سمت تیر به اندازه کافی به تیر نزدیک شود تا ورق اتصال کمانش نکند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: