نکات مهم هنگام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

نکات مهم هنگام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی

در تحلیل پوش آور می توان متناسب با شکل مود حاکم سازه را پوش نمود. این کار را می توان با وارد نمودن یک الگوی بار از نوع Other انجام داد. می توان از نیروهای لرزه ای که برای طراحی استفاده شده اند نیز برای پوش کردن سازه استفاده کرد. در این صورت چنانچه الگوی بار مثلثی را مدنظر داشته باشیم می بایست مقدار K را در تعریف نیروهای لرزه ای برابر با ۱ قرار دهیم و چنانچه الگوی مستطیلی را مدنظر داشته باشیم عدد K را برابر با ۰ قرار می دهیم.

پوش کردن سازه با الگوی بار مثلثی برای سازه های منظم که تحت اثر مود اول قرار دارند مناسب می باشد و الگوی بار مستطیلی برای حالتی که سازه در حوزه ی نزدیک گسل قرار دارد مناسب می باشد.

در تحلیل تاریخچه زمانی خطی رکورد های وارد شده  را پس از مقیاس نمودن باید در ضریب Ig/R ضرب کرد چنانچه تحلیل غیر خطی باشد نیازی به تقسیم بر R کردن نمی باشد.

توجه داشته باشید زمان رکورد و گام های زمانی رکورد با زمان و گام وارد شده در نرم افزار یکسان باشد

در هنگام تحلیل های غیرخطی توجه داشته باشید که مفاصل پلاستیک Auto مقادیر دست بالایی دارند و بهتر است از خودتان مفاصل را مطابق نشریه ۳۶۰ یا AISC41-13 محاسبه نمایید و به سازه اعمال کنید

حتما از Fye (مقاومت مورد انتظار) مصالح در آنالیزهای غیر خطی استفاده کنید

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: