نکات کلی مدل سازی دال و فونداسیون در نرم افزار SAFE

نکات کلی مدل سازی دال و فونداسیون در نرم افزار SAFE

نکات کلی مدل سازی در نرم افزار SAFE
نکته های اصلی در مدلسازی و آنالیز و طراحی در SAFE را بصورت خلاصه آورده و سپس در فرصت های مناسب برحسب درجه اهمیت هر کدام به آن مبحث خواهم پرداخت.
۱-در محاسبه تغییر شکل ها مقدار آرماتور کششی و فشاری موجود مقطع بسیار مهم و تاثیر گذار است.
۲-در Load Case به درستی تغییر شکل های آنی و درازمدت را تعریف کنید.
۳-در Load Combination به درستی تغییر شکل های کنترلی بار مرده و زنده را تعریف کنید.
۴-در محاسبه تغییر شکل ها نیازی نیست که سختی تیر ( البته بدلیل همپوشانی با دال اصلاح سختی تیر لازم است) و دال را مثل ETABS اصلاح کنید. اما سختی دیوار و ستون را می توانید اصلاح کنید.
۵-دقت کنید در تحلیل دالها col_Stiff با وزن بتن صفر تعریف شود.
۶- حتماً واحد های طول، تنش، مقدار آرماتور و تغییر شکل و… را براساس آن واحدی که خودتان درک صحیحی از آن دارید تنظیم کنید.
۷- در تعریف material تنش های جاری شدن و مقاومت فشاری و . . . را درست تعریف کنید. (بر حسب واحد خودتان)
۸-اگر چند نوع آرماتور با مقاومت های مختلف تعریف کردید دقت کنید که برنامه همان میلگرد با Fy دلخواه شما را در محاسبات به کار ببرد.
۹-نوارهای طراحی به عرض یک متر تا دو متر (من دو متر بکار می برم) می توانید تعریف کنید خیلی به تعریف نوار ستونی و نوارهای میانی خودتان را مشغول نکنید (مخصوصاً با این پلان های پیچیده). با تعریف آرماتور سراسری و مشاهده آرماتورهای تقویتی خودتان می توانید ناحیه آرماتور گذاری اضافه بر آرماتور سراسری را تشخیص دهید. (خیلی در این زمینه خسیس و مقید به آیین نامه برای نوار ستونی و میانی نباشید).
۱۰-عرض نوار طراحی بهتر است که برابر عرض RIB های وافل و یا مضربی از آن باشد تا آسان تر آرماتورهای خمشی و برشی را درک کنید.
۱۱- بعد از طراحی و تعریف آرماتورسراسری برای نوار طراحی قسمت بالا و پایین دال، به طور جداگانه مقدار ارماتور تقویتی را مشاهده و در نقشه ها ترسیم کنید. (خیلی هم خسیس نباشید).
۱۲- اندازه mesh ها را حدود دو برابر ضخامت دال بگذارید و در وافل نه بیشتر از عرض RIB.
۱۳-در Preference پوشش بتن را به دقت محاسبه و تعریف کنید چون برنامه ارتفاع موثر مقطع را برای آرماتور های دو جهت جداگانه محاسبه می کند.
۱۴-بهتر است که پوشش بتن در نوار های طراحی را به prefernceارجاع دهید.
۱۵- در Load Pattern و Load case و Load Combination حالت های بار و ترکیب بارهای اضافی را به دلیل زمان بر بودن تحلیل حذف کنید.
۱۶- در Load Case به دلیل آنکه نرم افزار زمان کمتری برای آنالیز و طراحی صرف کند در آنالیز ترک خوردگی Force Converging را ۰٫۰۰۱ یا ۰٫۰۰۰۱ بدهید و اگر شک داشتید بعد از اتمام کار با همان عدد SAFE به آنالیز نهایی بپردازید.
۱۷-ضرایب Creep Coefficient و Shrinkage Strain که ضرب ۶ تا ۷ پارامتر می باشد را طبق ACI209 بدست آورید.
۱۸- اگر از روش ACI318 با محاسبه λ در زمان بی نهایت و λ در زمان t0 به محاسبه تغییر شکل می پردازید نیازی به تعریف Creep Coefficient و Shrinkage Strain ندارید وقتتان را تلف نکنید.من ترکیب بار این روش را در کار خودم OLD تعریف می کنم. واگر با روش جدید SAFE یعنی ACI 209 به محاسبه تغییر شکل می پردازید آنوقت باید ضرایب Creep Coefficient و Shrinkage Strain را به دقت تعریف نمایید. من ترکیب بار این روش را در کار خودم NEW تعریف می کنم.
۱۹-پیشنهاد می کنم به جای تیر با نوع المان میله ای آن را با المان سطحی (Shell) مدل کنید.دیگر نیازی به اصلاح سختی و وزن تیر ندارید.
۲۰-در تیرهای تعریف شده با توجه به هم پوشانی با دال ها باید وزن و سختی های خمشی آن ها اصلاح گردند.
۲۱-برای بدست آوردن فرکانس و محاسبه ارتعاش از SAFE استفاده کنید. از روابط تجربی پرهیز کنید و از روش ها و نمودارهای ATC و یا Design Guide11 استفاده کنید.
۲۲-اگر خواستید مقدار آرماتورهای دال ها را بدست آورید، حتماً سختی های دال و تیر را اصلاح کنید و سپس آنالیز و طراحی نمایید. این کار بهتر است در ETABS2016 به بعد انجام شود.
۲۳-برای کنترل تغییر شکل ها با L/240 وL/360 و L/480 از تغییر شکل نسبی بین نقطه ماکزیمم دال تا تیرها و ستون ها ، فاصله های مختلف را امتحان و کنترل کنید.
۲۴-در تعریف تیرها No Design را تیک نزنید.
۲۵-مدول گسیختگی بتن برای دال ها طبق ACI435 و فرض خود نرم افزار SAFE برابر
( MKS 1.06x(f’c)^0.5 )
و یا برابر
( SI 0.33x(f’c)^0.5 )
تعریف گردد.
۲۶-ارتفاع تیر در سیستم دال تیر بسیار مهم است هر تیر با هر ارتفاعی نمی تواند رفتار تیری داشته باشد. با توجه به اتصال تیر به ستون و محاسبه نکردن برش پانچ توسط SAFE ، دلیلی بر عدم نیاز به کنترل پانچ نیست.

 

منبع: کانال مهندس آقازاده

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: