نکته ای کوچک در تحلیل طیفی

در تحلیل طیفی همیشه در نظر داشته باشید که طیف آیین نامه ی ۲۸۰۰ را می بایست در ضریب AI ضرب نمایید

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: