نیروهای خودکرنشی (self-straining forces)

نیروهای خودکرنشی (self-straining forces)

نیروهای خودکرنشی (self-straining forces) به سبب عواملی متعددی به مانند نشست غیر یکنواخت پی می‌توانند ایجاد شوند. آیین‌نامه بخشی برای تعیین مقدار این بارها ندارد. اثر تغییرات دما، خزش، رطوبت و … می‌توانند نیروهای خودکرنشی ایجاد نمایند. مثلا اگر در یک قاب خمشی نشست تکیه‌گاهی غیریکنواختی ایجاد شود، لنگرهایی در تیرها به سبب این نشست ایجاد می‌شود یا اگر دیوار بتنی دچار خزش شود، در دال بتنی متصل به آن برش ایجاد می‌شود. آیین‌نامه ASCE7-10 نیز تاکید دارد که تعیین این نیروها در اغلب موارد عملی نیست و طراح را تشویق می‌کند تا با تمهیداتی اثرات این نیروهای خودکرنشی را کمتر کند.

However, it is not always practical to calculate the magnitude of self-straining forces. Designers often provide for self-straining forces by specifying relief joints, suitable framing systems, or other details to minimize the effects of self-straining forces.

 @AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: