نیروی طراحی اتصالات فولادی

نیروی طراحی اتصالات فولادی

بطور کلی اتصالات تیر به ستون در قاب‌های خمشی ویژه بایستی برای ظرفیت تیر طرح شود و نه نیروهای حاصل از تحلیل. برای این منظور، محل مفصل پلاستیک در تیر تعیین شده و با فرض جاری شدن تیر در خمش، تصویر نیروی منتقل یافته به اتصال ملاک طراحی آن قرار می‌گیرد. همچنین در تعیین این نیروی ظرفیتی، بایستی ظرفیت مورد انتظار لحاظ شود، به این صورت که اثرات کرنش سختی و تنش تسلیم واقعی ملاک عمل قرار گرفته باشد. حداکثر لنگر محتمل، Mpr در محل مفصل پلاستیک تیر بصورت زیر تعیین می‌شود:

Mpr=Cpr*Ze*Ry*F*y

که در رابطه اخیر، Fy تنش تسلیم حداقل، Ry برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم حداقل مصالح، Cpr ضریب مربوط به اثرات کرنش سختی، قیدهای موضعی و سایر شرایط بوده که طبق رابطه ۱۰-۳-۸-۱ مبحث دهم، تعیین می‌شود. استثناً برای اتصالات گیردار از نوع تقویت نشده جوشی (WUF-W) مقدار Cpr=1.4 در نظر گرفته می‌شود. همچنین Ze اساس مقطع موثر در محل تشکیل مفصل پلاستیک است. مقدار Ze برای تیرهای معمولی برابر اساس مقطع پلاستیک کل مقطع می‌باشد و برای مقاطع RBS این اساس مقطع بایستی در محل مقطع کاهش یافته تعیین شود. این لنگر با خودش یک برش نیز به همراه دارد که از تعادل تعیین می‌شود. محل مفصل پلاستیک نیز به نوع جزئیات استفاده شده برای اتصالات بستگی دارد. در بخش ۱۰-۳-۱۳ مبحث دهم، محل مفصل پلاستیک برای انواع اتصالات مختلف با  Sh معرفی شده است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: