نیروی طراحی مهاربند همگرا

نیروی طراحی مهاربند همگرا

در طراحی مهاربندهای همگرای معمولی، طبق ضوابط بند ۱۰-۳-۱۰-۳ مبحث دهم، مقاومت مورد نیاز اتصال نباید از یکی از دو مقدار زیر کمتر باشد:
الف) مقاومت کششی مورد نیاز مهاربند برابر RyFyAg.
ب) بیشترین نیروی محوری حاصل از ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته در مهاربندی‌ها.
از متن فوق مشخص است که کمترین این دو مقدار را می‌توان ملاک قرار داد. متن AISC360-10 نیز به این صورت است:

۶a. Diagonal Brace Connections
 The required strength of diagonal brace connections is the load effect based upon the amplified seismic load.
 Exception: The required strength of the brace connection need not exceed the following:
 (۱) In tension, the expected yield strength of the brace multiplied by 1.0 (LRFD) or divided by 1.5 (ASD), as appropriate. The expected yield strength shall be determined as RyFyAg.
 (۲) In compression, the expected brace strength in compression multiplied by 1.0 (LRFD) or divided by 1.5 (ASD), as appropriate. The expected brace strength in compression is permitted to be taken as the lesser of RyFyAg and 1.14FcreAg where Fcre is determined from Specification Chapter E using the equations for Fcr except that the expected yield stress RyFy is used in lieu of Fy. The brace length used for the determination of Fcre shall not exceed the distance from brace end to brace end.

 

انتقال نیروهای مهاربند به مقطع آن دسته از اعضای متصل شونده در گره اتصال که باید این نیرو را تحمل کنند و سپس انتقال دهند، باید از مسیری با مقاومت و سختی کافی انجام پذیرد. برای اتصال میانی مهاربند تمامی کنترل‌های مربوط به اتصالات را باید انجام دهید. مقطع این بخش از اتصال باید قادر به انتقال ظرفیت هر یک از دو بخش مهاربند باشد. کنترل‌های دیگر از جمله کنترل برش قالبی نیز برای ورق میانی مهم است.

 

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: