پارامتر Sds

 

 پارامتر SDS یا همان شتاب طیفی در دوره تناوب کوتاه بوده در استاندارد ۲۸۰۰، معادل طیف AB در بخش افقی طیف می‌شود. این پارامتر در ASCE7 وجود داشته و برای داشتن آن نیاز به نقشه‌های ریز پهنه بندی لرزه‌ای است. برخی کاربردهای این پارامتر بصورت زیر است:
۱- تعیین مقدار T0 یا مرز بین خط اول و دوم طیف. طبق استاندارد ۲۸۰۰ (جدول ۲-۲) مقدار T0 برای خاک نوع یک و دو برابر ۰٫۱ و برای خاک نوع سه و چهار برابر ۰٫۱۵ است. این پارامتر طبق ASCE7 بصورت زیر تعریف می‌شود که در آن SD1 شتاب طیفی در دوره تناوب یک ثانیه است.
T0 = 0.2SD1/SDS
۲- تعیین مقدار Ts یا همان دوره تناوب خاک. مقادیر دوره تناوب خاک در استاندارد ۲۸۰۰ و در جدول ۲-۲ داده شده است. در ASCE7 بصورت زیر تعریف می‌شود:
TS = SD1/SDS
۳- تعریف قسمت افقی طیف طراحی. در ASCE7 مقدار قسمت افقی طیف برابر SDS است. مثلا برای شهر تهران و زمین نوع III، مقدار SDS معادل برابر ۰٫۳۵×۲٫۷۵=۰٫۹۶ است.
۴- تعریف طبقه‌بندی لرزه‌ای یا همان Seismic Design Category که بر حسب SDS تعریف می‌شود. به عنوان مثال، برای سایتی که مقدار SDS آن بیشتر از ۰٫۵ باشد، در طبقه‌بندی لرزه‌ای D قرار خواهد گرفت.
۵- تعیین نیروی قائم زلزله. در ۲۸۰۰ مقدار نیروی قائم زلزله برابر ۰٫۶AIW و در ASCE7 برابر Ev = 0.2*SDS*D است.
۶- تعیین برش پایه حداقل. طبق ASCE7 مقدار ضریب برش پایه حداقل برابر است با:
Cs = 0.044SDS*I ≥ ۰٫۰۱
۷- نیروی طراحی دیافراگم. طبق ASCE7 مقدار نیروی طراحی دیافراگم برابر است با:
Fpx = 0.2SDS*I*wpx
۸- تعیین نیروی طراحی اجزای غیرسازه‌ای، نیروی طراحی حداقل و حداکثر اجزای غیرسازه‌ای.
۹- تعیین نیروی طراحی سازه‌های غیرساختمانی
@AlirezaeiChannel
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: