پیغام the section exceed proportioning limit

پیغام the section exceed proportioning limit

 

 

برنامه ETABS ضابطه F13-2 آیین‌نامه AISC مربوط به تناسبات ابعادی مقطع را کنترل کرده و اقناع نشده است. این ضابطه بصورت زیر است که در صفحه ۹۱ مبحث دهم نیز آمده است:
۰٫۱<(Iyc/Iy)<0.9
که در آن Iy ممان اینرسی کل مقطع حول محور y و Iyc ممان اینرسی بال فشاری حول محور y است. کنترل کنید که این ضابطه در مقطع برقرار شود.

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: