ژاکت بتنی

ژاکت بتنی

جاکتهای بتن آرمه

 

 

جاکتهای بتن آرمه زمانی به کار می روند که ستون ها دچار آسیب دیدگی جدی و یا مقاومت لرزه ای ناکافی باشند. بسته به شرایط محلی موجود، جاکتها دور تا دور ستون ها و یا فقط در یک یا چند ضلع ستون اجرا می شوند (شکل ۳). در حالت هایی که اجرای جاکت بتن آرمه فقط به ارتفاع خالص طبقه محدود می شوند، مقاومت محوری و برشی ستون افزایش می یابد ولی مقاومت خمشی در اتصالات افزایش پیدا نمی کند. بنابراین توصیه می شود که جاکتها از سقف و دال های کف رد شوند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: