کاور بتن در Etabs

مقدار کاور بتن بر اساس جدول ۹-۶-۶ مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و براساس شرایط محیطی تعیین می گردد- بند۹-۶-۴

 

در ETABS 9 برای وارد کردن مقدار کاور گزینه Cover to Rebar Center وجود دارد. در این حالت از شما فاصله لبه مقطع تا مرکز آرماتورهای طولی پرسیده می‌شود. مثلا اگر قطر خاموت ۱۰ میلیمتر، قطر آرماتور طولی ۲۰ میلیمتر باشد، با فرض کاور خالص ۴٫۵ cm برای مقطع بایستی عدد زیر وارد شود:
Cover to Rebar Center=4.5+1.0+(2.0/2)=6.5 cm
در حالت خاصی که آرایش میلگردها در مقطع مستطیلی، بصورت دایره‌ای باشد، این فاصله حداقل فاصله بین لبه مقطع تا مرکز آرماتورهای طولی ستون است.

در ETABS 2016 برای وارد کردن کاور گزینه Clear Cover for Confinement Bars در دسترس است. این گزینه فاصله لبه مقطع تا بیرون آرماتورهای خاموت مقطع است. مثلا اگر قطر خاموت ۱۰ میلیمتر، قطر آرماتور طولی ۲۰ میلیمتر باشد، با فرض کاور خالص ۴٫۵ cm برای مقطع بایستی عدد زیر وارد شود:
Cover to Rebar Center=4.5 cm

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: