کنترل ضوابط فشردگی مقاطع در Etabs

کنترل ضوابط فشردگی مقاطع در Etabs

برنامه ETABS تنها قادر است ضوابط فشردگی مقاطع زیر را کنترل نماید:
۱- مقاطع I شکل با تقارن دوبل (Doubly Symmetric I-Shape)
۲- مقاطع I شکل با تقارن تک (Singly Symmetric I-Shapes)
۳- مقاطع ناودانی (Channel)
۴- مقاطع دوبل ناودانی پشت به پشت (Double Channel)
۵- مقاطع جعبه‌ای (Box)
۶- مقاطع سپری (T-Shape)
۷- مقاطع دوبل نبشی (Double Angle)
۸- مقاطع تک نبشی (Angle)
۹- مقاطع لوله‌ای (Pipe)

برای ایجاد مقاطع فوق بایستی از مسیر Define menu > Section Properties > Frame Sections اقدام نموده یکی از مقاطع را انتخاب نمایید.
برنامه برای مقاطع زیر قادر به کنترل فشردگی آنها نیست:
۱- مقاطع دایره توپر (Round Bar)
۲- مقاطع توپر مستطیلی (Rectangular)
۳- مقاطع جنرال (General)
۴- مقاطع ایجاد شده در محیط SD (SD Section)
برای اینکه برای مقطع خطای فشردگی داده نشود، بایستی آنها را با یک از مقاطع بالا معادل سازی نمایید که ضابطه کنترل فشردگی برای هر دو یکسان باشد. مثلا مقطع ۲IPE160 را میتوانید با دوبل ناودانی معادل کنید. ضابطه کنترل فشردگی این دو مقطع یکسان است.

 

منبع» کانال دکترعلیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: