کنترل قاعده ۲۵ و ۵۰ درصد سیستم دوگانه

کنترل قاعده ۲۵ و ۵۰ درصد سیستم دوگانه

برای کنترل قاب_خمشی برای تحمل ۲۵ درصد برش پایه ، سختی های دیوار_برشی را عدد کوچکی بدهید و ضریب_زلزله مربوط به زلزله استاتیکی را به ۲۵ درصد حالت اصلی کاهش دهید. چه تحلیل استاتیکی باشد و چه دینامیکی میتوان برای کنترل قاب خمشی برای ۲۵ درصد از تحلیل استاتیکی استفاده کرد. اگر بخواهیم کنترل را در حالت دینامیکی انجام دهیم، میتوانیم برش_پایه مربوط به تحلیل_دینامیکی را با ۲۵ درصد برش پایه تحلیل استاتیکی همپایه_سازی نماییم. اعمال ضریب ۰٫۹ یا ۰٫۸۵ برای سازه های منظم یا نامنظم ( در مواردی که آیین_نامه_۲۸۰۰ در بحث ضریب همپایه سازی ذکر کرده است ) در اینجا نیز مجاز است. در واقع روش همپایه سازی مشابه فایل اصلی است که فقط یک ضریب ۰٫۲۵ به آن اضافه میشود. در این فایل لازم است که بعد از آنالیز سازه ، اقدام به طراحی المانهای قاب کرد. آرماتورهای تیرها و ستونها ، پوش نتایج فایل اصلی و فایل ۲۵ درصد خواهد بود. باید دقت نمود که ستون کنار دیوار_برشی به نوعی جزیی از دیوار برشی است که نباید #سختی آن در تحمل بارهای جانبی به قاب خمشی کمک نماید. برای اعمال این موضوع ، دوران دو انتهای ستون کنار دیوار برشی برای خمش حول محور عمود بر صفحه دیوار باید یا آزاد شود و یا با اعمال ضرایب اصلاح سختی خمشی کوچکی به ستون عملاً حذف گردد. اگر سازه به صورت سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند باشد هم همین موضوع به صورت مشابه برای ستون دهانه مهاربند انجام میشود.

نحوه کنترل دیوارهای برشی ( یا مهاربند ) برای تحمل ۵۰ درصد نیروی زلزله به این شکل است که باید نیروی زلزله به ۵۰ درصد نیروی زلزله در فایل اصلی کاهش یابد. نحوه کاهش نیروی جانبی ، مشابه فایل ۲۵ درصد است؛ با این تفاوت که ضریب کاهش به جای ۰٫۲۵ ضریب ۰٫۵ است. کلیه اتصالات گیردار تیر به ستون و اتصال ستون به فونداسیون مفصلی میشود و تحت این شرایط سازه آنالیز و طراحی میشود. در این فایل فقط جوابگویی دیوارهای برشی یا مهاربندها و ستونهای دهانه آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

اگر قاب خمشی برای فایل ۲۵ درصد جوابگو نبود میتوان به جای تقویت سازه ، نیروی زلزله را بر اساس سیستم قاب ساده و دیوار برشی یا مهاربند محاسبه نمود. در این صورت دیگر نیازی به تشکیل فایل ۲۵ درصد و ۵۰ درصد نیست.

اگر دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده برای ۵۰ درصد نیروی زلزله جوابگو نبودند ، محاسبه نیروی زلزله بر اساس سیستم قاب خمشی ( با شکلپذیری متناظر ) محاسبه میشود. در محاسبه #زمان_تناوب باید زمان تناوب را با فرض وجود دیوار برشی یا مهاربند به دست آورد. در این حالت نیز نیازی به کنترلهای ۲۵ و ۵۰ درصد نیروی زلزله نخواهد بود.
منبع: @jafariar

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: