کنترل های طراحی در Etabs

کنترل های طراحی در Etabs

به هیچ عنوان نمی‌توان کنترل‌هایی را بصورت خاص برای تمام پروژه‌ها بیان نمود ولیکن بصورت کلی می‌توان به مواردی که می‌توان در ETABS آنها را کنترل‌نمود، به شکل زیر اشاره کرد. برخی از این موارد ممکن است، در برخی پروژه‌ها کاربردی نداشته باشد و یا در برخی پروژه‌ها نیاز به کنترل‌های خاص‌تری باشد.
۱- بررسی نامنظمی پیچشی زیاد و شدید، نامنظمی طبقه نرم و خیلی نرم، نامنظمی طبقه ضعیف.
۲- بررسی کنترل جابجایی طبقات.
۳- کنترل دوره تناوب تحلیل و مقایسه آن با دوره تناوب تجربی.
۴- کنترل لنگر واژگونی سازه.
۵- کنترل مولفه قائم نیروی زلزله در بالکن‌ها
۶- کنترل دیافراگم جهت صلبیت کف.
۷- بررسی ضریب نامعینی سازه.
۸- در صورت انجام تحلیل دینامیکی، کنترل کفایت تعداد مودهای نوسانی مورد استفاده.
۹- کنترل کفایت تعداد سعی و خطاهای انجام شده در تحلیل P-Delta
۱۰- کنترل بارهای ثقلی قرار داده شده بر روی سازه.
۱۱- کنترل درصد آرماتور تیرها و ستون‌ها (در سازه‌های بتنی)
۱۲- کنترل ستون‌ها برای ترکیب بارهای تشدید یافته (در سازه فولادی)
۱۳- کنترل سازه برای زلزله بهره‌برداری (در صورت نیاز)
۱۴- بررسی همپایه بودن برش پایه استاتیکی و دینامیکی.
۱۵- بررسی خطاهای احتمالی در حین تحلیل و رفع آنها.

 

@AlirezaeiChannel دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: