گزارش آرماتور های تیر در Etabs

گزارش آرماتور های تیر در Etabs

بعد از طراحی مقاطع، برنامه مساحت آرماتورهای بالا و پایین تیرها را گزارش می‌دهد. مقدار آرماتور قرار داده شده در تیرها (در نقشه) بایستی از مقدار حداقل و حداکثر گفته شده در بند ۹-۲۳-۴-۱-۲-۱ را اقناع نماید. قبل از تحلیل با انتخاب تیرها و استفاده از مسیر Assign menu > Frame > Output Stations فاصله بین ایستگاه‌های طراحی را در بخش Max Station Spacing حداکثر بین ۸ تا ۱۲ سانتیمتر قرار دهید تا امکان قطع دقیق فراهم شود. برای دیدن مساحت آرماتورهای طولی در ETABS9.7 بصورت زیر اقدام شود:

۱- واحد ETABS را بر روی Kg,cm قرار دهید.

۲- از منوی File گزینه Print Tables… را انتخاب کنید.

۳- از دیالوگ باز شده گزینه Concrete Frame Design… را انتخاب کنید.

۴- فقط گزینه‌های Output Summary و Print to File را فعال کنید.

۵-  نام و محل فایل را با زدن دکمه File Name مشخص کنید. دکمه Ok را بزنید. حال یک فایل متنی ایجاد شده که در آن بصورت متنی شماره و نام هر تیر مشخص شده و مساحت آرماتورهای مورد نیاز در ایستگاه‌های طراحی در آن درج شده است.

برای خروجی گرفتن از میلگردها در ETABS 2016:

۱- از مسیر File menu > Export > ETABS Tables to Access یا File menu > Export > ETABS Tables to Excel اقدام نمایید.

۲- در پنجره باز شده مطابق شکل زیر، تیک گزارش آرماتورهای خمشی را بزنید.

۳- واحد را kg,cm انتخاب کنید. دکمه OK را بزنید. نام و محل فایل را مشخص و دکمه Save را بزنید. در فایل ذخیره شده، مقدار آرماتور مورد نیاز در هر ایستگاه طراحی مشخص می‌باشد.

برای تعیین وصله آرماتورهای طولی بایستی مقدار Ld از رابطه ۹-۲۱-۱ محاسبه شده و مطابق مفاد بند ۹-۲۱-۴-۲-۱ طول وصله را برابر ۱٫۳Ld لحاظ نمود. محل وصله آرماتورهای طولی تیر و ستون، بهتر است در وسط آنها انجام شود. به محدودیت‌های محل‌های وصله در فصل ۲۱ مبحث دهم و بند ۹-۲۳-۴-۱-۲-۶ توجه شود.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: