گشتاور بستن این پیچ ها

گشتاور مجاز بستن پیچها در اتصال پیچی اصطکاکی

گشتاور مجاز بستن پیچها در اتصال پیچی اصطکاکی
گشتاور مجاز بستن پیچها در اتصال پیچی اصطکاکی

در یک اتصال پیچی اصطکاکی از پیچ M10×۱٫۲۵از نوع ۱۰٫۹استفاده شده است. اگرضریب اصطکاک ٪۲۰باشد، بیشترین گشتاور مجاز برای بستن این پیچها چقدر است؟
پاسخ: با مراجعه به جدول ملاحظه می شود که حداکثر گشتاور بستن این پیچها ۹۳ N.m است

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: