کنترل واژگونی
 • کنترل های طراحی در Etabs

  به هیچ عنوان نمی‌توان کنترل‌هایی را بصورت خاص برای تمام پروژه‌ها بیان نمود ولیکن بصورت کلی می‌توان به موا ...

  به هیچ عنوان نمی‌توان کنترل‌هایی را بصورت خاص برای تمام پروژه‌ها بیان نمود ولیکن بصورت کلی می‌توان به مواردی که می‌توان در ETABS آنها را کنترل‌نمود، به شکل زیر اشاره کرد. برخی از این موارد ممکن است، د ...

  ادامه مطلب
 • طبق بند 3-3-8 گفته شده سازه و پی آن باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته ...

  طبق بند 3-3-8 گفته شده سازه و پی آن باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته باشند. به عبارتی لنگر واژگونی در بدترین حالت، برابر لنگر مقاوم شود و ضریب اطمینان 1 است. آیین‌ن ...

  ادامه مطلب