Mu و Vu در اتصالات گیردار قاب خمشی متوسط

Mu و Vu در اتصالات گیردار قاب خمشی متوسط

طبق بند ۱۰-۳-۸-۳ مبحث دهم، مقاومت خمشی مورد نیاز Mu و مقاومت برشی مورد نیاز Vu اتصال باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ضریبدار که با نیروی زلزله ترکیب می‌شوند و اثرات لرزه‌ای ناشی از لنگر خمشی Mpr=Cpr*Ze*Ry*Fy در محل‌های تشکیل مفصل پلاستیک تعیین شوند. در رابطه اخیر، Fy تنش تسلیم حداقل، Ry برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم حداقل مصالح، Cpr ضریب مربوط به اثرات کرنش سختی، قیدهای موضعی و سایر شرایط بوده که طبق رابطه ۱۰-۳-۸-۱ مبحث دهم تعیین می‌شود. استثناً برای اتصالات گیردار از نوع تقویت نشده جوشی (WUF-W) مقدار Cpr=1.4 در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بایستی اتصالات را برای ۱۰۰% لنگر و برش ناشی از به ظرفیت رسیدن تیر در محل مفصل پلاستیک طراحی کنیم.

@AlirezaeiChannel

 

 

جدول لنگر و برش پلاستیک پروفیل ها

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: