لنگر نهایی چشمه ی اتصال

لنگر نهایی چشمه ی اتصال

طبق ضوابط AISC341-10 برای بررسی ظرفیت چشمه اتصال، بایستی از نیازهای لرزه‌ای رسیده به این بخش از ستون ناشی از به ظرفیت رسیدن تیرهای اطراف ستون استفاده شود. این نیروها با یک تعادل‌گیری به لبه ستون منتقل می‌شوند. ابتدا حداکثر لنگر مورد انتظار و برش در محل تئوریک مفصل خمیری که در حدود ارتفاع تیر میباشد تعیین شده و تصویر آن در محل بر اتصال تعیین و از روی این نیروها برش چشمه اتصال تعیین گردد.
۶e. Panel Zone
(۱) Required Shear Strength
The required shear strength of the panel zone shall be determined from the summation of the moments at the column faces as determined by projecting the expected moments at the plastic hinge points to the column faces. The design shear strength shall be φvRn and the allowable shear strength shall be Rn/Ωv where:
φv = 1.0 (LRFD) Ωv = 1.50 (ASD)

 

panel zone چشمه ی اتصال
panel zone چشمه ی اتصال
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: