آبشستگي پل
  • پلها از جمله مهمترين و پركارترين سازه هاي رودخانه اي هستند و به عنوان كليد راههاي ارتباطي از اهميت زيادي ...

    پلها از جمله مهمترين و پركارترين سازه هاي رودخانه اي هستند و به عنوان كليد راههاي ارتباطي از اهميت زيادي برخوردار هستند. هر ساله با وقوع سيلاب در هر رودخانه تعداد زيادي از اين پلها، درست زمانيكه بيشتر ...

    ادامه مطلب