آیین‌نامه AISC
 • طبقه ی ضعیف

  طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای ا ...

  طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به 65% کاهش یابد به آن اصطلاحاً طبقه «خی ...

  ادامه مطلب
 • در طراحی لرزهای، اهمیت حداکثر تنش تسلیم احتمالی (تنش تسلیمی که در واقعیت رخ می‌دهد) با حداقل تنش تسلیم (ت ...

  در طراحی لرزهای، اهمیت حداکثر تنش تسلیم احتمالی (تنش تسلیمی که در واقعیت رخ می‌دهد) با حداقل تنش تسلیم (تنش تسلیمی که در تئوری در نظر گرفته می‌شود) برابر است. مطالعات اخیر نشان میدهد که حاشیهای بین مق ...

  ادامه مطلب