اتصالات پیچی
  • گشتاور مجاز بستن پيچها در اتصال پيچی اصطکاکی در يک اتصال پيچی اصطکاکی از پيچ M10×1.25از نوع 10.9استفاده ش ...

    گشتاور مجاز بستن پيچها در اتصال پيچی اصطکاکی در يک اتصال پيچی اصطکاکی از پيچ M10×1.25از نوع 10.9استفاده شده است. اگرضريب اصطکاک ٪۲۰باشد، بيشترين گشتاور مجاز برای بستن اين پيچها چقدر است؟ پاسخ: با مراج ...

    ادامه مطلب