اثرهای خطای هندسی ساخت و اجرا
  • بارهای خیالی مرده و زنده چی هستند؟ایا ضرورتی دارد که حتما اعمال شود؟اگر ضرورت اعمال دارد چگونه در ایتبس ع ...

    بارهای خیالی مرده و زنده چی هستند؟ایا ضرورتی دارد که حتما اعمال شود؟اگر ضرورت اعمال دارد چگونه در ایتبس عمل می کنیم؟   در روش تحلیل_مستقیم، بایستی بارهای فرضی  (خیالی) که برای لحاظ نمودن اثرهای خطای ه ...

    ادامه مطلب