اثر باوشینگر
  • مواد مختلف در اثر تغییر جهت رو از خود کاهش تنش سیلان نشـان مـی دهنـد. پدیـده کـاهش اسـتحکام تسلیم در اثر ...

    مواد مختلف در اثر تغییر جهت رو از خود کاهش تنش سیلان نشـان مـی دهنـد. پدیـده کـاهش اسـتحکام تسلیم در اثر اعمال بار در جهت مخالف، اثر باوشینگر نامیده مـی شـود .اثـر باوشـینگر مـی توانـد نتـایج  مهمی در ...

    ادامه مطلب