اختصاص تکیه گاه
  • تشریح منوی ASSIGN

    منوی ASSIGN(تخصیص دادن): ابتدا باید عضو موردنظر انتخاب گردد تا منو فعال شود .   اختصاص دادن به نقاط ...

    منوی ASSIGN(تخصیص دادن): ابتدا باید عضو موردنظر انتخاب گردد تا منو فعال شود .   اختصاص دادن به نقاط : Assign-Joint/Point Joint/point- diaphragms: مرکز جرم : به علت اینکه در سازه‌ها وجود سقف موجب ...

    ادامه مطلب