ارتباط سطوح عملکرد با شاخص های خرابی برای سازه های فولادی