ارزیابی و مقایسه شاخص خسارت و سطوح  عملکرد آیین نامه