الزامات سقف وافل
  • الزامات سقف وافل

    سقف وافل (دال مشبک یا دال با تیرچه دوطرفه) :white_check_mark:در دهانه های بزرگ یکی از معیارهای اصلی کنترل ...

    سقف وافل (دال مشبک یا دال با تیرچه دوطرفه) :white_check_mark:در دهانه های بزرگ یکی از معیارهای اصلی کنترل تغییر شکل می باشد. این موضوع افزایش ضخامت دال را سبب خواهد شد. با توجه به وجود لنگر مثبت در دو ...

    ادامه مطلب