بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود با استفاده از ميراگرها