تاثیر وجود دیوار برشی بتنی بر عملکرد لرزه ای سازه ها