تبدیل Etabs به SAP2000
  •  برای انتقال فایل‌های ETABS به SAP2000 یا برعکس بایستی به چند نکته توجه داشت: * هر دو ETABS 2016 و SAP200 ...

     برای انتقال فایل‌های ETABS به SAP2000 یا برعکس بایستی به چند نکته توجه داشت: * هر دو ETABS 2016 و SAP2000 v19 بایستی بطور همزمان در یک سیستم نصب شده باشند. * برای این منظور سعی کنید همیشه از آخرین مح ...

    ادامه مطلب